Posts tagged ‘hệ thống đo độ nhớt trong đường ống’

Máy đo độ nhớt online

Tại sao phải đo độ nhớt online?

Đo độ nhớt online là cách đánh giá trực tiếp chất lượng của mẫu.

Một sự thay đổi về độ nhớt sẽ chỉ ra một sự thay đổi cơ bản về vật liệu. Trong nhiều quy trình sản xuất, đo độ nhớt là phương pháp nhạy nhất để theo dõi sự thay đổi của phản ứng xảy ra.

Đo độ nhớt là cách đo gián tiếp sự khác lạ đối với một số thuộc tính khác. Nhiều thuộc tính như hàm lượng chất rắn, nồng độ tinh thể, độ màu, trọng lượng riêng có thể được đo dễ dàng và chính xác bằng đo độ nhớt hơn là những cách thông thường. (more…)

Advertisements

Tag Cloud