Archive for the ‘Sera – Đức’ Category

Test Sera – test nhanh các chỉ tiêu lý hóa trong nước

Test Sera được sử dụng rộng rãi đo nhanh các chỉ tiêu của nước trong nuôi trồng thủy sản (tôm, cá)

Test Sera được nhập trực tiếp từ Đức

Test Sera

Test Sera

Test Sera kiểm tra được các chỉ tiêu:

 • Test pH: hôp 100 test
 • Test GH (độ cứng): hộp 100 test
 • Test KH (độ kiềm):  hộp 100 test
 • Test O2: hộp 60 test
 • Test NH3: hộp 60 test
 • Test PO4: hộp 60 test
 • Test CO2: hộp 45 test
 • Test Fe: hộp 75 test
 • Test NO2: hộp 75 test
 • Test No3: hộp 60 test
 • Test 9 chỉ tiêu (pH, KH, GH, NO3, No2, NH3/NH4, PO4, Fe,  Cu)
 • Test 5 chỉ tiêu (PH, KH, GH, NO2, NO3)

(more…)

Tag Cloud